Termes d’ús

Informació General: Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb la URL http:///www.laadvocats.com (en endavant, “la Pàgina Web”), que Laporta & Arbós Advocats Associats, S.L. (en endavant, “el Prestador del Servei”), amb domicili social a Barcelona a l’Av. Diagonal, 469, 6è 1a C.P. 08036, amb CIF número B-63108195, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 35343, Foli 127, Full Nº B 264324, Inscripció 1, posa a disposició dels usuaris d’Internet que la visitin (en endavant, “l’Usuari”). L’accés a la Pàgina Web per part de l’Usuari implica:

a) L’acceptació, sense reserves, de les presents condicions d’ús.

b) Que l’Usuari és una persona major d’edat amb plena capacitat per contractar.

El Prestador del Servei i l’activitat d’aquesta pàgina web, es troba adherit al Codi de l’Advocacia Catalana, disponible en la seva integritat, de manera gratuïta, a la URL www.cicac.org. Es posa a disposició de l’Usuari els següents mitjans on podrà dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Direcció Postal: Av. Diagonal, 469, 6è 1a C.P. 08036, Barcelona. Adreça electrònica:recepcio@laadvocats.com. Telèfon d’atenció al client: 93 410 95 95. Fax: 93 405 31 73.

Drets de propietat intel.lectual: Els drets de propietat intel•lectual de la Pàgina Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, fotografies, bases de dades i els diferents elements en ell continguts, són titularitat del Prestador del Servei a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació sobre els mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Drets de propietat industrial: El Prestador del Servei és titular dels drets de propietat industrial en relació a les denominacions identificatives dels serveis que ofereix, específicament sobre el nom Laporta & Arbós sobre el que disposa de tots els drets de disposició. Usos permesos: S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Pàgina Web només i exclusivament si es presenten les següents condicions:

  1. Que sigui compatible amb les finalitats de la Pàgina Web.
  2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  3. Que cap dels continguts inclosos a la Pàgina Web no siguin modificats de cap manera.

El Prestador del Servei es reserva el dret d’actuar contra qualsevol acció de l’Usuari que vagi en contra del que es disposa en aquesta clàusula, així com qualsevol activitat que sigui contrària a les lleis, la moral i l’ordre públic o de qualsevol acte de disposició d’elements de la Pàgina Web protegits pels drets de propietat intel.lectual o industrial, que no hagi estat prèviament autoritzat, pel Prestador del Servei. Modificacions: El Prestador del Servei es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Pàgina Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les presents condicions d’ús. Responsabilitat per l’accés: El Prestador del Servei no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. El Prestador del Servei portarà a terme, sempre que no es presentin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques encaminades a reparar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts. Limitació de responsabilitat: Tant l’accés a la Pàgina Web com l’ús inconsentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. El Prestador del Servei no respondrà de cap conseqüència, danys o perjudicis que poguessin derivar-se de l’esmentat accés o ús. El Prestador del Servei no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

  1. La presència d’un virus a l’ordinador de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Pàgina Web.
  2. Un mal funcionament del navegador.
  3. Un ús de versions no actualitzades del mateix.

Enllaços a tercers: El Prestador del Servei no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), als documents o els fitxers de l’Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’Usuari per aquest motiu. En el cas de que l’Usuari, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il•lícits o lesionen béns o drets propis, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, ho posaria en coneixement del Prestador del Servei, en particular, si els mencionats continguts consisteixen en:

  1. Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius per la normativa penal espanyola.
  2. Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  3. Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  4. Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infantesa.

Enllaços a la Pàgina Web: Qualsevol enllaç de tercers a la Pàgina Web, haurà de ser prèviament sol.licitat i autoritzat pel Prestador del Servei i es farà, en tot cas, a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els «links profunds», el «framing» i qualsevol altre aprofitament no autoritzat, dels continguts de la Pàgina Web, en favor de tercers. Jurisdicció aplicable i jurisdicció competent: Les presents condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les mateixes, el Prestador del Servei es sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.